Följande handlingar ska skickas till oss:

  • Inträdesansökan undertecknad av firmatecknare
  • Protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare

Handlingarna sänds till:

IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
Medlemsenheten
Box 16355
103 26 Stockholm