IDEA har tecknat en VD- och styrelseansvarsförsäkring med AIG Europe Limited i samarbete med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners. Avtalet gäller samtliga IDEAs medlemsorganisationer, det vill säga den juridiska person (organisationsnummer) som har tecknat medlemskap i IDEA.

Varför är detta bra?

De lagbestämmelser som reglerar ideella föreningar utgår från lagen om ekonomiska föreningar. Den eller de som har fått i uppgift att företräda föreningen är skyldiga att på ett acceptabelt sätt sköta sina uppgifter. Om uppgifterna inte sköts på ett tillfredsställande sätt kan skadeståndsansvar inträda mot föreningen och dess ledande befattningshavare.

Vem omfattas?

Försäkringen gäller för styrelsemedlem och för ledande befattningshavare hos försäkringstagaren. Försäkringen gäller också för anställda i den mån de blir föremål för självständigt ledningsansvar.

Exempel på händelser/skadefall då försäkringen kan skydda

Ledande befattningshavare kan få en stämning på grund av:

  • Allmän misskötsel av organisationen.
  • Vilseledande information om organisationens ekonomiska ställning.
  • Försummelse att informera styrelsen.
  • Försummelse att betala skatter och försäkringar.
  • Bristande intern kontroll och organisation.
  • Vid dålig ekonomi – fortsatt verksamhet utan upprättande av kontrollbalansräkning.

Försäkringens villkor i korthet