Arbetsgivare som blir medlemmar i IDEA är skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda. Arbetsgivaren ansvarar själv för att försäkringarna tecknas.

Alla medlemmar som har anställda tjänstemän ska teckna:

TGL – Tjänstegruppliv­försäkring
Ett skattefritt engångsbelopp som betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen. TGL tecknas i något av följande bolag:

Collectums hemsida kan du läsa mer om respektive bolags premier och försäkringsvillkor.
Premiens storlek beror på valt bolag, och är mellan 25 – 43 kr per anställd och månad.

TRR – Omställningsavtalet inklusive avgångsersättning (AGE)
Stöttar arbetsgivare och de anställda som sagts upp i samband med en omställning som medför en arbetsbristsituation. Försäkringen tecknas hos Fora.

Avgiften till FORA är för medlemmar 0,3 procent av årslönesumman. För 2020 är dock avgiften rabatterad med 0,3 procent, vilket innebär att just i år är det ingen kostnad för IDEAs medlemma

För medlemmar med kollektivavtal tillkommer nedanstående försäkringar att teckna:

ITP – Tjänstepension
Tjänstepensionen innehåller förutom ålderspension även sjukpension och skydd till efterlevande vid dödsfall.

I den totala premien för ITP 1 ingår förutom ålderspensionspremie även sjukpensionspremie och premie för premiebefrielseförsäkring.

Utöver detta tillkommer särskild löneskatt om 24,26 procent på organisationens kostnader för de anställdas pensionsförmåner. Kostnaden är avdragsgill vid inkomsttaxeringen.

Från och med den 1 april 2018 ska arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal tjänstemän betala en kompletterande premie/avgift om 0,2%, samt ytterligare 0,2% (det vill säga 0,4% totalt) från den 1 april 2019. För nya medlemmar, bundna av kollektivavtal för tjänstemän, finns en möjlighet till infasning avseende den kompletterande premien/avgiften.

 För att teckna pensioneringsavtal, gå in på Collectum och ladda hem blanketten ”Ansökan om pensioneringsavtal” som sedan skickas till, Collectum, 103 76 Stockholm.

TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.
Försäkringen lämnar ersättning i samband med en arbetsskada. Som arbetsskada räknas bland annat när en anställd råkar ut för en olycka under sin arbetstid eller på sin resa till och från jobbet.

Kostnad 0,03 procent av årslönesumman eller en minimiavgift på 200 kronor per år. Tecknas via Fora

Försäkringar för medlemmar med kollektivavtal som har anställda arbetare

Arbetsgivare som har anställda arbetare, och samtidigt har tecknat kollektivavtal för sina anställda tjänstemän och därmed har tecknat ITP och TFA, måste teckna följande försäkringar de så kallade AFA-försäkringarna:

Kostnaden för ”paketet”, som inte är delbart, beräknas till 4,783 % av brutto­lönen, beroende på åldersstrukturen i organisationen. Kostnaden beräknas på lön upp till 501 000 kronor/år.
Särskild löneskatt på pensionskostnaden tillkommer.
Tecknas via Fora

För arbetsgivare bundna av kollektivavtal för fastighetsarbete tillkommer en avgift om 0,05% av total lönesumma för anställda fastighetsskötare, som utgår till Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU).

FU är ett organ som består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom fastighetsbranschen. FUs uppdrag är att långsiktigt främja kompetenssäkring och kompetensutveckling inom kollektivavtalsparternas verksamhetsområde. Avgiften administreras av Fora.

Frågor om försäkringar
När du som arbetsgivare har frågor om lagstadgade och kollektivavtalad försäkring rekommenderar vi att besöka FINFAs webbplats, finfa.se. Där kan du få hjälp med svar på frågor som rör avtalsförsäkringar, inbjudningar till informationsträffar samt material, praktisk handledning och blanketter.
FINFA Arbetsgivarservice; 010-45 53 800, vardagar kl. 08.30–16.00.

Försäkringar för medlemmar utan kollektivavtal med enbart arbetare anställda

För medlem, som inte är bunden av kollektivavtal och som enbart har arbetare, föreligger inga formella försäkringsskyldigheter, men IDEA rekommenderar arbetsgivaren att teckna AFA-försäkringarna.

Kostnaden för AFA-försäkringarna minskas med cirka 0,117 % i och med att man tar bort Omställningsförsäkringen – TSL då den försäkringen inte kan tecknas när kollektivavtal inte upprättats.