LAS-åldern höjs

Riksdagen har den 18 juni fattat beslut om höjningar av LAS-åldern i lagen om anställningsskydd.

Den s.k. LAS-åldern, dvs till den ålder då man har rätt att kvarstå i anställning, höjs från 67 till 68 år från och med den 1 januari 2020. Ytterligare höjning av åldern sker den 1 januari 2023, då till 69 år.

Åldersgränserna kopplas därefter till en riktålder för pension, som ska beräknas utifrån den beräknade medellivslängden. Avsikten är att stabiliteten i systemet på så sätt ska öka ytterligare.

Varför höjs LAS-åldern?

Så här motiverar regeringen beslutet:

I takt med att medellivslängden ökar och pensionerna behöver räcka längre, måste även arbetslivet förlängas. De som kan, vill och orkar arbeta längre bör ha möjlighet att göra det och då måste eventuella hinder tas bort. Det är därför nödvändigt att anställningsskyddet förlängs, så att ingen under 69 år kan bli av med sin anställning på grund av sin ålder.

Förenklat uppsägningsförfarande utan krav på saklig grund

LAS innehåller en regel som anger att arbetsgivaren kan avsluta en tillsvidareanställning vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 67 år genom ett skriftligt besked till arbetstagaren minst en månad i förväg.

Denna regel ändras och framöver ska arbetsgivaren istället genom uppsägning avsluta anställningen från och med att den anställde uppnått LAS-åldern, dvs från 1 januari 2020 fyllt 68 år. Något krav på saklig grund finns inte. Vid uppsägning av den anställde som har fyllt ”LAS-åldern” kan arbetsgivaren genom ett förenklat uppsägningsförfarande säga upp anställningen. Arbetsgivaren behöver inte uppge grunden för uppsägningen utan kan alltså ske utan saklig grund.

Arbetsgivaren ska i förväg underrätta den anställde, samt om den anställde är fackligt ansluten, varsla den lokala arbetstagarorganisation som denne tillhör.

Arbetsgivarens underrättelse- och varselplikt gäller enligt enligt 30 § LAS. Undantag från denna regel kan göra i de fall då förhandling enligt 11–14 §§ MBL har hållits i frågan.

Eftersom uppsägning efter att ”las-åldern” uppnåtts inte är möjlig att ogiltigförklara behöver inte uppsägningsbeskedet inte innehålla någon besvärshänvisning (information om hur den anställde kan yrka om ogiltighet, skadestånd eller företrädesrätt).

Hur går uppsägningen till?

För de anställda som kvarstår i tjänst efter uppnådd LAS-ålder gäller att:

  1. Arbetsgivare ska innan uppsägningen underrätta arbetstagaren och varsla till lokal arbetstagarorganisation, om inte förhandlingar har genomförts enligt medbestämmandelagen.
  2. Överläggning kan begäras av arbetstagarorganisationen.
  3. Uppsägningstiden är en (1) månad.
  4. Arbetstagare som uppnått åldern har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad, har inte företrädesrätt i turordningshänseende eller till återanställning eller till en anställning med högre sysselsättningsgrad.
  5. Arbetstagaren kan inte med stöd av anställningsskyddslagen få en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarat.
  6. Domstol kan inte pröva om arbetsgivaren hade saklig grund för uppsägningen.
  7. Uppsägningsbeskedet ska inte innehålla information till arbetstagaren om rätten att yrka skadestånd eller ogiltigförklaring.
  8. Arbetsgivaren är inte skyldig uppge uppsägningsgrunden.
  9. Ett avskedande av den som har uppnått LAS-åldern kan inte ogiltigförklaras. Allmänt skadestånd kan dock utdömas om avskedandet sker utan laglig grund.
  10. Det är möjligt att genom centralt kollektivavtal reglera att en anställning även fortsättningsvis ska upphöra – efter besked från arbetsgivaren – vid utgången av den månad då arbetstagaren uppnår LAS-åldern.

Tidsbegränsad anställning av äldre arbetstagare

Den nuvarande regeln i LAS om att en arbetsgivare kan anställa en person som har fyllt 67 år tidsbegränsat med åldern som tidsbegränsningsgrund kommer att utgå. Enligt regeringen fyller bestämmelsen inte längre någon funktion då en särskild bestämmelse anger att en allmän visstidsanställning eller ett vikariat inte automatiskt övergår till en tillsvidareanställning för en arbetstagare som har uppnått LAS-åldern.

Det är fortfarande möjligt att genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation avtala om att anställningen upphör utan någon uppsägning vid utgången av den månad då arbetstagaren uppnår åldersgränsen.

Övergångsbestämmelser

Om en arbetsgivare före den 1 januari 2020 har gett en arbetstagare ett skriftligt besked om anställningens upphörande, ska lagen i dess äldre lydelse tillämpas på beskedet. Detta gäller dock under förutsättning att arbetstagaren fyller 67 år före den 1 februari 2020. Fyller arbetstagaren 67 år den 1 februari 2020 eller senare ska beskedet vara ogiltigt.

Det innebär att en anställd som fyller 67 år under januari 2020 kan arbetsgivaren ge besked enligt dagens regler, om beskedet lämnas senast 31 december 2019.

Regler i kollektivavtal

Ett villkor i ett kollektivavtal som har ingåtts före ikraftträdandet ska gälla fram till dess kollektivavtalet löpt ut. Detta gäller under förutsättning att avtalet har en begränsad löptid som inte överstiger fyra år.

Det innebär exempelvis för arbetsgivare bundna av kollektivavtal för tjänstemän gäller kollektivavtalets regler även fortsättningsvis fram tills att avtalet löper ut under 2020. Det innebär att anställningen upphör utan uppsägning vid utgången av den månad tjänstemannen fyller 67 år enligt de regler som anges i 14.3.5. En ordningsföreskrift anger att arbetsgivaren ska ge ett skriftligt besked om att anställningen kommer att avslutas. Detta besked ska lämnas minst en månad i förväg.

Regler i individuella avtal

Ett villkor i ett individuellt avtal som har ingåtts före lagändringarnas respektive ikraftträdande ska vara ogiltigt i den utsträckning det upphäver eller inskränker en arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Den 1 januari 2023 kommer LAS-åldern höjas till till 69 år.

Åldersgränserna så småningom kopplas till en riktålder för pension, som ska beräknas utifrån den beräknade medellivslängden.