Här hittar du våra mest efterfrågade blanketter och mallar

Om arbetstagaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag, ska arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden.  Utifrån arbetstagarens läkarintyg arbetsgivaren göra ett antagande om när denne kan komma tillbaka i ordinarie arbete.  Om det inte är möjligt, så kan arbetsgivaren tillsammans med den anställde göra ett antagande om när personen kan börja arbeta.

Arbetsgivarens plan för återgång i arbete (extern länk) →

Arbetsgivarintyget är en särskild blankett som används när arbetstagaren söker ersättning från sin arbetslöshetskassa. I arbetsgivarintyget anger arbetsgivaren hur mycket arbetstagaren arbetat, vilken lön som uppburits samt uppgift om varför anställningen upphörde. Det är viktigt att arbetsgivaren, på begäran, skriver arbetsgivarintyg.

Arbetsgivarintyg →

Denna varselblankett ska överlämnas till den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör samtidigt som underrättelse lämnas till arbetstagaren om att dennes tidsbegränsade anställning upphör.

Varsel tidsbegränsad anställning upphör → 

Blanketten för besked om att tidsbegränsad anställning upphör kan användas både till arbetare och till tjänstemän.

Handlingen underrättar en arbetstagare om att en tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta efter anställningstidens utgång.
Vidare anvisning finns i blanketten.

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör → 

En arbetsgivare som vill avskeda en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta arbetstagaren och varsla arbetstagarorganisation om avskedet minst en vecka i förväg.

Har överläggning begärts får arbetsgivaren inte verkställa avskedet förrän överläggningen har avslutats.

Underrättelse före avskedandet →

Varsel om avsked →

Besked om avsked →

Ibland händer det att anställda på olika sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Det kan röra sig om till exempel sena ankomster, olovlig frånvaro eller att arbetstagaren bryter mot rutiner och instruktioner.

Det är viktigt att arbetsgivaren klargör för den anställde, till exempel genom en skriftlig erinran/varning, hur allvarligt man ser på det inträffade och konsekvenserna av fortsatt misskötsamhet.

En erinran är ingen bestraffning utan är en påminnelse och ett klargörande om skyldigheter enligt anställningsavtalet.

Innan en erinran lämnas, bör man på annat sätt komma tillrätta med problemen:

  • Prata med den anställde
  • Påtala det allvarliga av det inträffade
  • Vilka förklaringar har den anställde till det inträffade?
  • Agera skyndsamt
  • Dokumentera!
  • Om inte förbättring sker – ge skriftlig erinran

Skriftlig tillsägelse, erinran

Blankett som kan lämnas till anställd i samband med övergång av verksamhet.

Information i samband med övergång av verksamhet