Bild: Shutterstock

Arbetsmiljö – ett gemensamt arbete

En bra arbetsmiljö bidrar till god hälsa och mindre sjukfrånvaro samt bidrar på så sätt också till ökad produktivitet och lönsamhet. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, psykosociala, fysiska och organisatoriska.

Det är alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret för att arbetsmiljön är tillfredsställande och god. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsgivaren är dock inte ensam i det praktiska utförandet av arbetsmiljöarbetet. Arbetstagarna deltar i arbetsmiljöarbetet till exempel genom att rapportera risker, sjukdomar, olycksfall och tillbud. De kan också föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som åtgärdas.

Skyddsombudet är med och undersöker arbetsförhållandena, planerar och genomför arbetsmiljöarbetet samt föreslår åtgärder och gör årliga uppföljningar.

Skyddskommittéer och regionala skyddsombud är ytterligare resurser som kan bidra med kompetens och praktiska verktyg i arbetsmiljöarbetet.

Grundkurs i arbetsmiljö

I höstens grundkurser går vi igenom och definierar vi ”Vad är arbetsmiljö?”
Vad finns det för risker i arbetslivet? Hur ser den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön ut och vad innehåller arbetet.

Lagar och regler

Arbetsmiljölagen, AML
Arbetsmiljöförordningen, AMF
Arbetstidslagen, ATL
Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS

Arbetsmiljöansvar & delegation

Ansvar och krav – från små till stora arbetsplatser.
Skyddsombud och skyddskommittéers roller, ansvar och befogenheter.
Arbetsmiljöverkets roll och vilka som omfattas av lagstiftningen.

Du får också med dig checklistor och praktiska tips!


Målgrupp – vem kursen vänder sig till

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivare, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare.

Tid och plats

Grundkurs i arbetsmiljö genomförs vid två tillfällen under hösten.
18 augusti, Sensus lokaler på Klara södra kyrkogata 1. Sista anmälningsdag 4 augusti.
13 oktober, Sensus lokaler på Klara södra kyrkogata 1. Sista anmälningsdag 29 september

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Det råder fortfarande osäkerheten kring pandemins utveckling och eventuella fortsatta restriktioner, vilket gör att kurser kan ställas in eller flyttas till ett annat datum alternativt genomföras med digital anslutning.

Information om bokning och priser.

Sista anmälningsdag

ANMÄL DIG TILL GRUNDKURSEN 18 AUGUSTI 2020

ANMÄL DIG TILL GRUNDKURSEN 13 OKTOBER 2020

Frågor

Vid frågor om kusens innehåll, kontakta Veronica Johansson.
Gäller det bokningar, lokal, resa, mat, eller andra praktiska eller ekonomiska frågor kontakta Inger Thunvik.