Avtal om korttidsarbete tecknat med Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän

IDEA har tecknat en central överenskommelse om korttidsarbete med Unionen och Akademikerförbunden.

Nedanstående information gäller arbetsgivare bundna av kollektivavtal Tjänstemän.

Korttidspermittering innebär att staten tar en stor kostnad av arbetsgivarnas lönekostnader om den anställde går ner i arbetstid, samtidigt som arbetstagarna får ut över 90 procent av sin lön.

Som förutsättning för korttidspermittering gäller att arbetsgivaren kan påvisa svårigheter beträffande de ekonomiska förutsättningarna som verksamheten drabbas av med anledning av virusutbrottet. Vidare måste arbetsgivaren på annat sätt ha försökt minska arbetskraftskostnader genom exempelvis uppsägning av anställda som inte är kritiska för verksamheten och som inte har en tillsvidareanställning.

Lokal överenskommelse krävs

Den centralt tecknade överenskommelsen krävs för att lokala parter ska kunna (med stöd av den centralt tecknade överenskommelsen) träffa lokala överenskommelser om korttidsarbete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete, med verkan från och med den 16 mars 2020.

Korttidsarbetets tre olika steg

Genom att arbetsgivaren sluter en lokal överenskommelse om korttidsarbete kan korttidsarbete införas i tre olika steg. Under korttidsarbetet ska arbetsbefrielse gälla med 20, 40 eller 60 procent för tjänstemannen gällande arbetstidsmått.

Löner och andra ersättningar som står i direkt relation till utfört arbete ska i de tre stegen sänkas på sätt som följer av lagen om stöd vid korttidsarbete. Lokala parter kan inte överenskomma om andra nivåer än vad som framgår av lagen.

Vilka omfattas?

Vidare är det de lokala parterna som överenskommer vilka tjänstemän som ska omfattas av korttidsarbetet, under vilket period detta ska pågå och hur förläggningen ska ske.

Av den lokala överenskommelsen ska det framgå

  • att och hur korttidsarbetet snabbt kan avvecklas eller förändras vid ändrade förutsättningar. Om inte annat överenskommits ska överenskommelsen om korttidsarbetet upphöra efter sju dagars ömsesidig uppsägningstid. De lokala parterna kan inte komma överens om längre uppsägningstid än en (1) månad.
  • vilka som anställda som omfattas, med angivande av personer eller organisatoriska enheter eller funktioner,
  • till viss period med angivande av vilket steg av korttidsarbete som överenskommits.

Korttidsarbetets förläggning

Korttidsarbetet behöver inte förläggas på samma sätt dag till dag, eller vecka till vecka eller månad till månad, utan kan fritt variera under hela perioden så länge som korttidsarbetet sett över hela perioden för den lokala överenskommelsen summerar till procentsatsen i det steg för korttidsarbete som parterna kommit överens om.

Löner ska fördelas jämnt

Oavsett hur de lokala parterna förlagt korttidsarbetet i enlighet med de tre stegen, ska utbetalning av lön och andra ersättningar ske som om korttidsarbetet fördelats jämt per relevant löneperiod.

Om en tjänsteman sägs upp på grund av arbetsbrist

En arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist kan inte omfattas av
korttidsarbete. Om en arbetstagare som omfattats av korttidsarbete väljer att säga upp sig själv under pågående korttidsarbete, ska korttidsarbetet omedelbart upphöra. De regler som gäller för den ordinarie anställningen ska under uppsägningstiden tillämpas beträffande arbetsskyldighet, lön och andra ersättningar.

Avtalets giltighetsperiod

De centrala överenskommelserna gäller till och med den 31 december 2020.

Tillväxtverket

Det är Tillväxtverket som beslutar om stödet till arbetsgivaren samt om arbetsgivarens verksamhet omfattas av stödet.

Praktisk hantering

Finns ingen lokal Unionenklubb ska arbetsgivaren kontakta regionalt Unionen-kontor.

För Akademikerförbundens räkning är Ulf Nilsson, Akademikerförbundet SSR kontaktperson för hela landet.

Exempel på förhandlingsprotokoll, lokal överenskommelse

Här finns en mall/exempel på lokal överenskommelse.

Protokoll, lokal överenskommelse →

Central överenskommelse mellan parterna

Protokoll, Unionen →

Protokoll, Akademikerförbunden →