Krispaket ska hämma virusutbrottets effekter

IDEA har fått många frågor vad gäller regeringens paket som presenterades på måndagsmorgonen. Till följd av de ekonomiska effekter som virusutbrottet har på svenska företag, har regeringen beslutat att lägga fram ett omfattande förslag till riksdagen på ytterligare åtgärder i form av ett stödpaket på upp emot 300 miljarder kronor.

När det gäller korttidspermittering pågår diskussioner med våra fackliga parter. Information kommer att publiceras kontinuerligt.

Korttidspermittering införs

Enligt förslaget ska arbetsgivarnas lönekostnader minska med upp emot 50 procent om den anställde går ner i arbetstid, samtidigt som arbetstagarna får ut över 90 procent av sin lön. Systemet föreslås träda ikraft den 7 april 2020 men tillämpas retroaktivt från den 16 mars 2020 och kommer att gälla under resterande del av året. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sina arbetstagare och snabbt kunna utöka arbetstiden igen när situationen vänder.

Som huvudregel gäller att det ska finnas stöd för korttidspermittering i centrala och lokala kollektivavtal. I dagsläget saknas detta i våra kollektivavtal. Vi kommer därför att ta upp kontakten med de fackliga parterna för att förhoppningsvis kunna träffa en överenskommelse inom kort.

För arbetsgivare utan kollektivavtal gäller att skriftligt avtal om korttidspermittering måste träffas med minst 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten.

Som förutsättning för korttidspermittering gäller att arbetsgivaren kan påvisa svårigheter beträffande de ekonomiska förutsättningarna som verksamheten drabbas av med anledning av virusutbrottet. Vidare måste arbetsgivaren på annat sätt ha försökt minska arbetskraftskostnader genom exempelvis uppsägning av anställda som inte är kritiska för verksamheten och som inte har en tillsvidareanställning.

Det är Tillväxtverket som är administrerande myndighet. Ansökan kan ske från och med den 7 april 2020, då det kommer finnas rutiner för ansökningsförfarandet på plats.

Exempel
En anställd med en månadslön om 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer att få behålla 92,5 procent av sin lön, med andra ord 30 200 kronor.

Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 kronor för lön och arbetsgivaravgifter till sammanlagt 20 425 kronor. Staten står resterande del, vilket i detta fall innebär 19 350 kronor och som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden.

Ersättningen kommer att täcka löner uppgående till 44 000 kronor i månaden. För anställda med högre löner kommer inkomsten att beräknas på 44 000 kronor.

Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret

Förslaget innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj månad. Även egenföretagare omfattas genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14 i sjukperioden.

Denna åtgärd genomförs på sådant sätt att reglerna för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader blir mer generösa.

Vi återkommer vad gäller de praktiska detaljerna i förslaget.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Arbetsgivare kan enligt detta förslag få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis och kvartalsvis. Anståndet omfattar upp till tre månaders skatteinbetalningarna och lämnas som längst under 12 månader.

Åtgärden föreslås träda ikraft den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Detta innebär att arbetsgivare som redan har betalat in skatt för januari till mars kan få denna återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer dock endast att beviljas företag som sköter sin ekonomi och som är seriösa. Företag som har större skatteskulder kommer inte att beviljas anstånd.

Syftet med åtgärden är att snabbt och i betydande omfattning stärka arbetsgivarnas likviditet.

Detaljerna kring dessa tre förslag har ännu inte redovisats. Förslaget överlämnas till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars 2020. Vi återkommer så snart det finns mer information.