Bild:

Covid19 – information och frågor/svar

1 april: Folkhälsomyndighetens uppdaterade föreskrift och allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning av covid-19. Föreskriften gäller från och med den 1 april till och med den 31 december 2020.

Föreskriften påverkar verksamheter, arbetsgivare, föreningar, idrottsföreningar och privatpersoner på flera sätt.

Folkhälsomyndighetens råd påverkar innebär i urval följande:

Allmänna råd till alla verksamheter

Varje verksamhet ska utifrån rekommendationerna säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Åtgärder kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
 2. markerar avstånd på golv.
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder handtvätt med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler

Allmänna råd avseende arbetsplatser

För att undvika spridning bör arbetsgivare se till att personal om det är möjligt,

 1. håller avstånd till varandra,
 2. regelbundet kan tvätta händerna,
 3. arbetar hemifrån,
 4. undviker onödiga resor i arbetet, och
 5. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

Allmänna råd avseende till föreningar

 1. om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra denna digitalt, samt
 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.


Frågor och svar om covid-19

Var hittar jag aktuell samhällsinformation om coronaviruset och covid-19?

Svenska myndigheters och institutioners rekommendationer ger vägledning i hur du som arbetsgivare kan besluta dig för att hantera situationer med anledning av coronautbrottet.

Vad gäller om arbetsplatsen ligger i ett område där risk för smitta är mycket hög?

Varje arbetsgivare har ansvar för att förebygga smitta. När smitta uppstår har arbetsgivare även ansvar för att begränsa spridning. Det ingår i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

 • Ha en löpande dialog mellan arbetstagare och chef om vad som gäller.
 • Ta del av uppdaterad samhällsinformation och följ myndigheters rekommendationer.
 • Ha beredskap för att fatta snabba interna beslut beroende på utveckling av smittspridningen.
 • Försök tänka några steg framåt om vad ni på arbetsplatsen kan behöva vidta för åtgärder.
 • Se över  hygienrutiner.
 • Ha löpande intern information om nuläget.
 • Informera omgående när nya beslut och åtgärder sätts in.

Hur kan arbetsgivare hantera arbetstagare som kommer hem från utlandet?

Beordra distansarbete

Eftersom arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga smitta och begränsa vidare spridning kan arbetstagare beordras att distansarbeta men då med full ersättning.

Beordra att stanna hemma

Om arbetstagaren har arbetsuppgifter som inte kan skötas genom distansarbete kan den anställde beordras att stanna hemma men i så fall med full ersättning.

Vad gäller om arbetstagare är på väg till riskområden?

Om en anställd är på väg till ett riskområde behöver arbetsgivaren ha ett samtal med medarbetaren om att det finns risk för att denne inte får komma till arbetsplatsen direkt efter hemresan. Det bör också meddelas att det finns risk för att medarbetaren bidrar till att öka smittspridning i samhället.

Detta är särskilt viktigt för de arbetsplatser där medarbetare har kontaktyrken.

En annan risk är att om möjlighet inte finns att arbeta på distans efter hemkomst, och ingen annan lösning hittas, kan frågan om att vara i karantän utan lön bli aktuell.

Myndigheterna rekommenderar alla som är sjuka att stanna hemma för att minska smittspridningen i samhället. Samhällsinformationen om coronaviruset uppdateras kontinuerligt.

Vad gäller om arbetstagare ska på semesterresa i andra delar av världen som ännu inte utgör riskområde?

Spridningen av covid-19 har av Världshälsoorganisationen (WHO) klassats som en pandemi. Risken är stor att sjukdomen kommer att drabba alla länder.

Arbetsgivare som är oroliga över arbetstagare som är på väg hem från utlandet kan fatta beslut om att berörd medarbetare arbetar på distans, men då med full ersättning.

Om arbetstagaren har arbetsuppgifter som inte kan skötas genom distansarbete kan du beordra medarbetaren att stanna hemma men i så fall med full ersättning.

Hur hanterar jag arbetstagares oro för smittspridning?

Den riskbedömning som alla arbetsgivare har skyldighet att genomföra enligt arbetsmiljölagstiftningen omfattar, förutom risk för smitta, även andra arbetsmiljöfaktorer så som oro och stress.

Dialogen mellan arbetstagare och chef är viktig. Arbetsgivaren kan medverka till att mildra oro som uppstår genom att ge tydlig och saklig information om vad som gäller.

Att informera om vilka rutiner som är aktuella vid arbetsplatsen, till exempel uppdaterade hygienrutiner samt ge tydlig information om att arbetstagare ska stanna hemma om man känner sig krasslig och inte gå till arbetet kan vara en del i informationen.

Arbetstagare som bär på en smittsam sjukdom men som inte själv är sjuk kan få smittbärarpenning från Försäkringskassan. Då krävs intyg från läkare.

Vad gör jag om friska arbetstagare på grund av rädsla för att bli smittade inte kommer till arbetet?

Arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om att arbete utförs på distans. Kan den anställde inte styrka giltig frånvaro genom sjukanmälan, läkarintyg eller på annat sätt visa att frånvaron är giltig, behöver arbetsgivaren ta ställning till hur situationen ska hanteras.

Verksamhetens behov styr arbetsgivarens bedömning om det ska betecknas som olovlig frånvaro eller beviljad tjänstledighet utan lön.

Vad gäller om smitta finns där arbete ska utföras?

Om smitta finns där arbete ska utföras kan personlig skyddsutrustning behövas. Personlig skyddsutrustning kan till exempel vara ögon- och ansiktsskydd, skyddskläder eller skyddshandskar.

 • Hygienrutiner ska finnas.
 • Samtliga berörda arbetstagare ska informeras om vilka rutiner som gäller och rutinerna ska följas.
 • Arbetsgivarens riskbedömning ger underlag om vilka åtgärder som kan behövas.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker, AFS 2018:4, ska följas.
 • Uppföljning av hur arbetet löper kan behövas för att säkerställa att skyddet är tillräckligt.

Vad bör jag som arbetsgivare ha med i min interna information till mina arbetstagare?

 • Utgå från ansvaret som arbetsgivare har till att förebygga smitta och om smitta uppstår även förhindra vidare spridning och att åtgärder därför behöver sättas in. Ta även med som utgångspunkt den oro som kan uppstå hos såväl medarbetare som externa partners.
 • Informera om vilket ansvar varje arbetstagares har att följa arbetsgivarens föreskrifter, till exempel att stanna hemma om man känner sig krasslig, har feber eller känningar i hals och luftrör. Detta gäller även vid lättare besvär.
 • Informera om vad som gäller vid sjukfrånvaro.
 • Ta ställning till hur verksamheten ska bedrivas vad gäller tjänsteresor, sammanträden och sammankomster där många människor samlas.
 • Ta ställning till i vilken omfattning eventuellt distansarbete är möjligt.
 • Ta ställning till om externa besök ska vara tillåtet eller inte in på arbetsplatsen. Gäller verksamheter dit kunder inte normalt har tillträde.
 • Informera om vad som ska gälla vid högre sjukfrånvaro och att friska medarbetare då kan beordras arbeta övertid för att klara verksamhetens behov.
 • Se över och vid behov uppdatera hygienrutinerna i verksamheten.

Vad kan arbetsgivare göra när det visar sig att en arbetstagare blivit smittad av covid-19?

Frånvaron hanteras som vanlig sjukfrånvaro. Arbetstagaren ska enligt vanlig ordning sjukanmäla sig till arbetsgivaren. Vid längre sjukfrånvaro än en vecka ska läkarintyg uppvisas. Sjuklön betalas ut enligt gällande bestämmelser, se även regeringens beslut om karensavdrag. Arbetsgivarens rutiner för sjukfrånvaro bör gälla även i denna situation.

Oavsett om arbetstagaren varit på arbetet precis innan insjuknande eller inte kan det vara bra att informera övriga arbetstagare. Samtidigt kan det vara bra att påminna om att arbetstagare som känner sig sjuka, även vid mildare besvär, ska stanna hemma och inte ta sig till arbetet för att minska smittspridning.

Hur blir det med lönen om arbetsgivarens instruktioner är att alla som har symptom ska stanna hemma?

Om arbetsgivarens instruktioner är att alla arbetstagare ska stanna hemma om de har symptom och är sjuka ska arbetstagarna sjukanmäla sig enligt gällande ordning.

Arbetstagare som kan bära på en smittsam sjukdom men som inte själv är sjuk kan få smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att få den ersättningen krävs intyg från läkare.

Vem betalar lön om samhället beslutar att stänga vissa verksamheter till exempel förskolor och skolor?

Vid ett sådant beslut får skolarbetsgivaren betala lön till sina anställda (de som är arbetsföra och ställer sin arbetskraft till skolarbetsgivarens förfogande).

En annan arbetsgivare (som inte bedriver skolverksamhet) som drabbas av att en anställd stannar hemma för att denne måste ta hand om sina barn för att förskolan/skolan har stängt, bör överväga om det är möjligt att låta den anställde arbeta hemifrån eller hänvisa den anställde till att söka föräldraledighet (eller annan ledighet). Skulle den anställde sakna möjlighet att vara föräldraledighet eller ta annan ledighet, bör arbetsgivaren lägga ut tjänstledighet utan lön; någon olovlig frånvaro uppstår inte i en sådan situation.

Är arbetstagare sjuka (oavsett vem som är arbetsgivare) ska sjukanmälan göras till arbetsgivaren och sjuklön betalas ut enligt gällande regler. Arbetstagare som kan bära på en smittsam sjukdom men som inte själv är sjuk kan få smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Vad gäller då arbetstagare vill arbeta istället för att ta ut beviljad semester på grund av covid-19?

Beviljad semesterledighet ligger fast. Ledigheten är ett ömsesidigt avtal och kan inte hävas för att en part vill det. Om arbetsgivaren vill och det fungerar med verksamhetens behov kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att låta arbetstagaren arbeta istället för att ta ut den sedan tidigare beviljad semesterledigheten.

Om arbetstagare blir sjuk under semesterlönegrundande ledighet, och utan dröjsmål till arbetsgivaren begär att dagarna inte ska räknas som semesterdagar, avbryts semestern. Semesterdagarna förläggs då till annan tidpunkt.

Vad gäller om arbetstagare har vistats i närheten av någon som blivit smittad?

Om arbetstagare vistats i närheten av någon som blivit smittad och därför ska avhålla sig från att komma till arbetet får arbetsgivaren betala lön för den tiden. Arbetstagare som kan bära på en smittsam sjukdom men som inte själv är sjuk kan få smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att få den ersättningen krävs intyg från läkare.

Vad säger arbetstidsreglerna vid hög sjukfrånvaro och om friska arbetstagare då behöver arbeta mycket övertid för att klara verksamhetens?

Hur mycket arbetstagare får arbeta regleras i arbetstidslagstiftningen, gällande kollektivavtal och i obligatoriska EU-regler om arbetstidens förläggning med minimiregler som veckovila, dygnsvila och sammanlagd veckoarbetstid.

Arbetsgivaren bundna av kollektivavtal ska följa kollektivavtalets bestämmelser. Ordinarie schemaläggning bör utnyttjas efter behov. Arbetsgivare har också möjlighet att beordra mertid och övertid enligt vad som regleras i respektive kollektivavtal.

Planera för vad som är möjligt att göra vad gäller arbetstidsförläggningen. Ha löpande dialog med både med arbetstagare, skyddsombud och fackliga representanter om utvecklingen utifrån sjukfrånvaro och verksamhetens behov.

Vid en pandemi kan, enligt Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet över arbetstidslagstiftningen, vissa arbetstidsbestämmelser överskridas. Då handlar det framför allt om reglerna för veckovila och dygnsvila.

Kan arbetsgivare stänga verksamheten om risk för smitta är mycket hög?

Det beror helt på vilken typ av verksamhet det gäller och vilken lagstiftning som är aktuell. Om arbetsgivare stänger sin verksamhet behöver kontakt tas med de fackliga parterna. Arbetsgivaren får vid en stängning betala lön för de arbetstagare som inte kan arbeta trots att de står till arbetsgivarens befogenhet.

Vad kan göras om en kund inte vill släppa in personal?

Arbetsgivarens riskbedömning ska ge svar på vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas. Om arbete är tänkt att utföras hos kund och kunden inte vill släppa in arbetstagaren behöver arbetsgivaren ta kontakt med kunden.

Arbetsgivaren får betala lön trots att arbetstagaren inte kan utföra arbetet som tänkt. I vissa verksamheter kan denna situation bidra till att arbetsbrist uppstår.

Karensavdraget slopas

Regeringen har den 11 mars meddelat att staten tillfälligt kommer att utbetala sjukpenning från första dagen i sjukfallet samt att anslaget för smittbärarpenning höjs.

De åtgärder som regeringen vidtar bedöms kunna minska smittspridningen av coronaviruset och därmed minska belastningen på vården.

I ett första skede kommer karensdagen att slopas i en och en halv månad med möjlighet till förlängning om så skulle behövas.

Vi uppdaterar informationen så snart som detaljer för hur detta ska hanteras finns tillgängliga.

Hur kan vi förbereda oss för en högre sjukfrånvaro?

Arbetsgivaren kan utifrån en riskbedömning planera för vilka åtgärder som kan behövas sättas in vid sjukdomsutbrott i samhället och på arbetsplatsen.

Till exempel:


 • Hur samverkar vi med skyddsombud om gällande situation?
 • Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid ett stort bortfall av personal?
 • Hur ska kommunikationen upprätthållas internt och externt?
 • Vilka smittförebyggande åtgärder som kan/ska användas såsom möjligheter att
  • arbeta på distans,
  • begränsningar av tjänsteresor och möten,
  • kontroll av externa besök i verksamhetslokalerna,
  • förstärkta hygienrutiner
  • hur vi gör om arbete inte kan skötas på distans.
 • När behöver vi ändra arbetstidsschemat?
 • När behöver vi beordra övertid och mertid?

Vad gör jag om en sjuk arbetstagare kommer till arbetsplatsen?

Om en medarbetare dyker upp på arbetsplatsen och uppenbarligen är sjuk, kan arbetsgivaren skicka hem medarbetarebn och förklara att personen ifråga inte är arbetsför. Arbetstagaren får i stället sjukskriva sig.

Personer som är eller kan antas vara smittade av en allmänfarlig sjukdom men som inte är sjuk kan beviljas smittbärarpenning av Försäkringskassan. Om en anställd, skulle komma till arbetsplatsen ändå, har arbetsgivaren rätt att skicka hem den personen. Finns företagshälsovård kopplad till verksamheten kan de svara på frågor om bland annat smitta.

Vad ska arbetstagare göra?


Folkhälsomyndigheten har uppmanat alla som är sjuka att stanna hemma för att undvika smittspridning till andra människor i kollektivtrafiken, på arbetet eller när man är nära andra människor.

Arbetstagare som har sjukdomssymptom ska stanna hemma och sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. Om personen har exponerats för covid-19 ska vården kontaktas via Vårdguiden 1177 för information och rådgivning vad gäller eventuell provtagning och vård.

Arbetstagare som inte är sjuk men som tror sig ha exponerats för covid-19 ska kontakta Vårdguiden 1177 för information och rådgivning. Arbetstagaren ska även kontakta sin arbetsgivare innan återkomst till arbetet.


Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Använd handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 procent alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga

Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen beslutade den 11 mars, med stöd av ordningslagen, om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Från torsdagen den 12 mars och tillsvidare, är det förbjudet med allmänna sammankomster och offenliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till densamma.

Vad är en allmän sammankomst?

 • Demonstrationer
 • Föreläsningar
 • Sammankomster för regionsutövning
 • Teater- och biografföreställningar samt konserter

Vad är en offentlig tillställning?

 • Idrottsevenemang
 • Danstillsträllning
 • Marknader
 • Mässor

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Det som avgör är om tillställningen riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
(källa: Polisen)

Stöd vid korttidsarbete

Ett nytt förslag till korttidsarbete har arbetats fram och föreslås av regeringen att träda i kraft 1 maj 2020.

Stöd enligt det nya systemet ska kunna sökas av arbetsgivare som behöver införa korttidsarbete på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Utredningen föreslår att de ekonomiska svårigheterna ska ha orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll och svårigheterna ska inte rimligen ha kunnat förutses eller undvikas. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Möjlighet med anstånd av betalning av arbetsgivaravgifter och skatt

Regeringen föreslår en möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år, med inriktningen att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader.